8.8.2019 apel - Dziękuję Tobie, Panie, za olej, który dodaje odwagi mojej wierze

8.08. (czwartek) - Dziękuję Tobie, Panie, za olej, który dodaje odwagi mojej wierze.

NABOŻEŃSTWO DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Celebrans ubrany w kapę koloru czerwonego.

 

Pieśń: Przybądź, Duchu Święty (sekwencja)

 

ZNAK KRZYŻA I POZDROWIENIE

 

Sakrament bierzmowania to istotny krok na drodze wtajemniczenia chrześcijańskiego. W dniu chrztu św. otrzymaliśmy odpuszczenie grzechu pierworodnego, staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi, a także na duszy naszej odciśnięte zostało znamię Chrystusa. Dzięki temu zostaliśmy włączeni do Kościoła oraz staliśmy się uczestnikami Bożego kapłaństwa. Przez sakrament bierzmowania otrzymujemy jako niewysłowiony dar samego Ducha Świętego, który nas umacnia w szczególny sposób. Jeszcze mocniej zostajemy związani z Kościołem, a także przyjmujemy zobowiązanie, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i bronienia wiary słowem i uczynkiem. Niech to dzisiejsze nabożeństwo będzie dziękczynieniem za osobę Ducha Świętego i za Jego dary.

 

Módlmy się:

Boże, Ty przez misterium zesłania Ducha Świętego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. † Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.: Amen.

 

LITURGIA SŁOWA

 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów (Ga 5,16-17.22-23a.24-25)

 

Bracia:

Postępujcie według Ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż Duch, a Duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić Duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Oto słowo Boże.

 

 

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Ps 104(103)

 

Błogosław, duszo moja, Pana, *

Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *

ziemia jest pełna Twych stworzeń. 

 

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je, napełniając swym duchem *

i odnawiasz oblicze ziemi. 

 

Niech chwała Pana trwa na wieki, *

niech Pan się raduje z dzieł swoich, 

Niech miła Mu będzie pieśń moja, *

będę radował się w Panu. 

 

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami.

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana J 15,1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów:

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.

Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.

Trwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

Oto słowo Pańskie.

 

HOMILIA

 

Obrzęd bierzmowania ma podwójne znaczenie. Włożenie rąk na przystępujących do tego sakramentu wykonywane przez biskupa i kapłanów koncelebrujących, wyraża gest biblijny, przez który wzywa się Ducha Świętego. Prośba skierowana jest do Boga, by zesłał Ducha Pocieszyciela i dał bierzmowanym ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności oraz by zostali napełnieni duchem Bożej bojaźni.

Drugi ważny gest to namaszczenie krzyżmem i słowa, które mu towarzyszą, mówiące o skutkach daru Ducha Świętego. Poprzez namaszczenie wonnym olejem ochrzczony otrzymuje niezniszczalny charakter, znamię Pańskie, razem z darem Ducha Świętego, który doskonalej upodabnia go do Chrystusa i udziela mu łaski rozszerzania wśród ludzi „dobrej woni” (2 Kor 2,14).

 

Dary Ducha Świętego otrzymane w bierzmowaniu dają konkretne owoce. Tradycja Kościoła wymienia ich dwanaście: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. One pozwalają stawać się wonią Chrystusa, Jego pięknym obliczem wśród ludzi, do których jesteśmy i będziemy posłani. Św. Paweł podkreśla w Liście do Galatów, że te budujące postawy nie są naszymi dziełami, lecz darem, czyli czymś miłym, pięknym, naturalnym, smacznym jak owoc. Rodzą się one na drzewie Ducha. My je przeżywamy i spełniamy, jednak to Duch jest w nas ich sprawcą.

 

Ewangelia daje nam wskazówkę, co uczynić, by ten owoc był dojrzały. Wyrażona jest w zdaniu Jezusa: Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic uczynić nie możecie. Trwanie w Jezusie (poprzez modlitwę, słowo Boże, sakramenty) to nasze podstawowe zadanie. W ten sposób zasadzone w nas podczas bierzmowania drzewo Ducha zaczyna wydawać dojrzałe owoce.

 

 

WYZNANIE WIARY

 

Drodzy siostry i bracia! Wspomnijmy na naszą wiarę:

 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

w Trójcy jedyny, prawdziwy;

Wierzę, coś objawił Boże,

Twe słowo mylić się nie może.

 

DZIĘKCZYNIENIE ZA DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy (J 16,7.13). Zapowiedź Zbawiciela spełniła się w dniu Paschy, a następnie w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to nastąpiło bierzmowanie Kościoła. W nas ta obietnica wypełnia się w dniu naszego bierzmowania. Dlatego dziękujemy z całego serca za dar Ducha Świętego i za pomnożenie w nas darów Ducha Świętego.

 

Powtarzamy po każdym wezwaniu: Dziękujemy Ci, Panie.

- za dar mądrości, abyśmy lepiej mogli poznawać Boga i Jego doskonałość - Dziękujemy Ci, Panie.

- za dar rozumu, abyśmy lepiej zrozumieli ducha tajemnic wiary świętej - Dziękujemy Ci, Panie.

- za dar umiejętności, abyśmy w życiu kierowali się zasadami wiary - Dziękujemy Ci, Panie.

- za dar rady, abyśmy we wszystkim u Boga szukali rady i u Niego ją znajdowali - Dziękujemy Ci, Panie.

- za dar męstwa, abyśmy wolni od bojaźni i względów ziemskich zawsze trwali przy Bogu - Dziękujemy Ci, Panie.

- za dar pobożności, abyśmy zawsze służyli Twojemu Majestatowi z synowską miłością - Dziękujemy Ci, Panie.

- za dar bojaźni Bożej, abyśmy lękali się grzechu, który Boga obraża - Dziękujemy Ci, Panie.

 

Pieśń:Hymn - O Stworzycielu Duchu, przyjdź

 

MODLITWA O OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

W sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy Ducha Świętego, którego działanie rodzi w nas Jego owoce. Tradycja Kościoła wymienia ich dwanaście: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. One pozwalają stawać się wonią Chrystusa, Jego pięknym obliczem wśród ludzi, do których jesteśmy i będziemy posłani. Módlmy się teraz, by ta woń była intensywna, a owoce dojrzałe:

 

Duchu Święty Boże, Miłości przedwieczna Ojca i Syna, racz mi udzielić miłości swojej, abym nią miłował Boga i bliźniego.

Udziel mi wesela swego, abym w Tobie tylko szukał pociechy i radował się z łask od Ciebie otrzymywanych.

Udziel mi swego pokoju, abym go zachował w stosunkach z Bogiem i ludźmi.

Daj mi cierpliwość, abym wszystkie przykrości zniósł z uległością i łagodnie, bez goryczy i buntu.

Natchnij mnie dobrocią swoją, abym był dla bliźnich swoich uczynny, usłużny, uprzejmy, pożyteczny – ku ich radości i zbudowaniu.

Obdarz mnie dobroczynnością, abym potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał.

Udziel mi cierpliwości, abym z rozwagą i roztropnością podejmował się zobowiązań i sumiennie je wypełniał.

Obdarz mnie cichością, abym znosił wady i ułomności bliźnich, a wszelkie urazy chętnie darował.

Uzbrój mnie w zaufanie, abym był daleki od podejrzliwości względem moich bliźnich i chętnie, szczerze z nimi przestawał.

Udziel mi pokory i skromności w myślach, słowach i uczynkach.

Udziel mi, proszę, cnoty czystości, abym nigdy świadomie i dobrowolnie nie skalał swej duszy ani swego ciała.

Daj, abym był umiarkowany i opanowany we wszystkim, także w pokarmach i napojach, skromny w ubiorze i zachowaniu.

Obym Cię, Boski Gościu mojej duszy, nigdy nie zasmucił żadnym grzechem, a zwłaszcza odmową miłości.

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

K.: Pan z wami.

W.: I z duchem Twoim.

 

K.: Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dziećmi, † niech was błogosławi * i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego Ojcowskiej miłości.

W.: Amen.

 

K.: Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał, że Duch Prawdy zostanie w Kościele, † niech was błogosławi * i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary.

W.: Amen.

 

K.: Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, † niech was błogosławi, * zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego.

W.: Amen.

 

K.: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W.: Amen.

 

K.: Idźcie w pokoju Chrystusa.

W.: Bogu niech będą dzięki.

 

APEL JASNOGÓRSKI

 (opracował ks. Marek Blady)

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
178 0.094644069671631