10.8.2019 apel - Dziękuję Tobie, Panie, za wodę, która życie daje

10.08. (sobota) - Dziękuję Tobie, Panie, za wodę, która życie daje.

NABOŻEŃSTWO ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

 

Przygotować paschał (zapalany w trakcie nabożeństwa) i dojście do chrzcielnicy lub umieścić w odpowiednim miejscu naczynie z wodą święconą. Celebrans ubrany w kapę koloru białego.

 

Pieśń: Lednicki Hymn III Tysiąclecia („Pańska jest ziemia”), lub Króluj nam Chryste

 

ZNAK KRZYŻA I POZDROWIENIE

 

Chrystus Pan ustanawiając Najświętszą Eucharystię umył uczniom nogi i polecił przestrzegać przykazania miłości. Miłości nie da się nikomu narzucić siłą, i choć jest nam przykazana przez Zbawiciela, może przyjść do człowieka jedynie jako „tajemna czułość, która rodzi się i jakościowo przebija wszystko” (Benedykt XVI, Deus caritas est). Prośmy Boga o dar Ducha tej miłości, która przewyższa wszystko. Prośmy, aby odnowił ją we wszystkich ochrzczonych. Wspomnimy dzisiaj wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu naszego chrztu.

 

ZAPALENIE PASCHAŁU

 

Znakiem łączącym nas z wydarzeniami chrzcielnymi niech będzie najpierw uroczyste zapalenie Paschału, który będzie nam przypominał Chrystusa żyjącego wśród nas. Niech ten Paschał wskazuje, że światło Jezusa Zmartwychwstałego ma prowadzić ochrzczonych przez całe życie.

 

K.: Światło Chrystusa.

W.: Bogu niech będą dzięki.

K.: Bóg Ojciec, który mieszka w niedostępnej światłości, a przez swego Umiłowanego Syna stał się Światłością świata, niech sprawi, byśmy w Duchu Świętym widzieli i przyjmowali tę światłość.

W.: Amen.

 

K.:Módlmy się:

Boże Nieskończenie Dobry, prosimy Cię, umocnij nas swoją łaską i obdarz swym pokojem, byśmy wsłuchując się w Twoje słowa, z radością wyznawali Twoje imię. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W.: Amen.

 

LITURGIA SŁOWA

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a będziecie jeść przysmaki, i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze: są to niezawodne łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem cię świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo On cię przyozdobi.

Szukajcie Pana, gdy się pozwała znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Pan się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Oto słowo Boże.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WODY CHRZCIELNEJ

 

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19-20). Na konieczność przyjmowania chrztu wskazują słowa Zbawiciela: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16,16). Chrzest zapoczątkował w nas nowe życie oraz włączył nas w wybraną przez Boga wspólnotę – Lud Boży. Od tej chwili naszym powołaniem stała się świętość. Woda jest znakiem oczyszczenia, uświęcenia. Z pokorą wzywajmy nad tą wodą łaski Boga, Ojca wszechmogącego.

K.: Błogosławiony jesteś, Boże, Ojcze wszechmogący. Ty stworzyłeś wodę, która oczyszcza i podtrzymuje życie.

W.: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

K.: Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Z Twojego boku wypłynęła woda i krew, aby z Twojej Śmierci i Zmartwychwstania narodził się Kościół.

W.: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki,

K.: Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, który namaściłeś Chrystusa, ochrzczonego w wodach Jordanu, abyśmy wszyscy w Tobie byli ochrzczeni,

W.: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

K.: Przez tajemnicę tej poświęconej wody wspomagaj sługi i służebnice Twoje, którzy w wierze Kościoła zostali nią ochrzczeni, aby w wierze tej wzrastali i otrzymali życie wieczne.

W.: Amen.

 

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

 

Odnowimy teraz przyrzeczenia chrztu św. A zatem pytam każdego z was:

K.: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W.: Wyrzekam się.

K.: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

W.: Wyrzekam się.

K.: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W.: Wyrzekam się.

 

K.: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W.: Wierzę.

K.: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W.: Wierzę.

K.: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpusz­czenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W.: Wierzę.

 

K.: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrys­tusie Jezusie, Panu naszym.

W.: Amen.

 

Wierni podchodzą do chrzcielnicy lub wyznaczonego miejsca i czynią znak krzyża wodą święconą lub następuje pokropienie wodą święconą przez celebransa.

 

Pieśni:Com przyrzekł Bogu, Wierzę w Ciebie Boże, coś mnie obmył z win, Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, Przemień nas Panie, Podnieś mnie, Jezu, Nie lękajcie się

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Do Boga, naszego Ojca, który przez chrzest święty, w imię Jezusa uczynił nas swymi przybrany­mi dziećmi, świątynią Ducha Świętego, współdziedzicami i braćmi i siostrami Chrystusa, zanośmy nasze bła­galne wołania:

 

1.Za Kościół święty - o wierność łasce chrztu świętego, o życie według Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.

 

2. Za wierzących w naszej Ojczyźnie, a szczególnie za nasze rodziny - o wierność Chrystusowi w codzienności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.

 

3. Za naszych rodziców chrzestnych, za tych, którzy udzielili nam sakramentu chrztu św. - o Bożą opiekę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie.

 

4. Za przygotowujących się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrztu, bierzmowania, Eucharystii - o otwartość na Bożą łaskę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.

 

5. Za nas tutaj zebranych, za pielgrzymów duchowych i wszystkich pielgrzymów naszej pielgrzymki - o męstwo w dawaniu świadectwa wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie,

 

Wzywajmy teraz wstawiennictwa naszych świętych patronów, którzy poprzedzili nas w dawa­niu świadectwa swojej wiary.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

ŚwięciPiotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Święty Stanisławie, módl się za nami.

Święty Wojciechu, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.

Błogosławiona Karolino Kózkówna, módl się za nami.

 

Można wymienić innych świętych, np. patrona grupy, patrona dnia.

 

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

 

K.: Boże, Ty dokonujesz zbawienia, gromadząc wszystkich ludzi w jedną rodzinę, spraw, aby w nas, którzy już jesteśmy Twoim Ludem, jaśniała taka miłość do Boga i bliźnich, aby wszyst­kich ludzi skutecznie przyciągała do Ciebie. Przez Chrystusa. Pana naszego.

W.: Amen.

 

 

 

MODLITWA PAŃSKA

 

K.: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić:

Ojcze nasz…

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

K.: Bracia i siostry, polecam was miłosierdziu i łaskawości Boga, Ojca wszechmogącego, Jego jedynego Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg strzeże waszego życia, abyście postępując w świetle wiary, doszli do obiecanego szczęścia wiecznego.

 

K.: Pan z wami.

W.: I z duchem Twoim.

K.: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W.: Amen.

K.: Idźcie w pokoju Chrystusa.

W.: Bogu niech będą dzięki.

 

Pieśń: Jesteś Królem lub Gdyby wiara twa

 

APEL JASNOGÓRSKI

 (opracował ks. Marek Blady)

 

 

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
178 0.087568998336792